Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

23.06.2015 06:47

 

Obecně závazná vyhláška města Rožmitál pod Třemšínem č. 3/2015,

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

v Rožmitále pod Třemšínem

Zastupitelstvo města Rožmitál pod Třemšínem se na svém zasedání dne 15. 6. 2015 usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. c) a d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1 Pravidla pro pohyb psů

1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství*) v obci:

a) na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce je možný pohyb psů pouze
na vodítku,

b) na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce se zakazuje výcvik psů,

c) chovatelé a vlastníci psů jsou povinni neprodleně odstranit exkrementy způsobené psem
na veřejném prostranství.

Ustanovení tohoto článku se nevztahují na pohyb slepeckých psů.

2. Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa
na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem**).

Čl. 2 Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2008 ze dne 11. 12. 2008.

Čl. 3 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.

Ing. Josef Vondrášek                                     Mgr. Pavel Bártl
starosta                                                        místostarosta

 

*) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
**) Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode