Problém Cvokařská ulice – odpověď starosty města na dopis osadního výboru

26.04.2017 07:54

v Rožmitále pod Třemšínem

20.3.2017

č.j.: 662/2017/SEK

Osadní výbor Starý Rožmitál

p. Milan Hochmut

Starý Rožmitál 14

262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Vážený pane předsedo,

situace, která vzniká v Cvokařské ulici, resp. při obsluze firmy KEMMLER ELECTRONIC, s. r. o.  nás velmi mrzí. Dlouhou dobu ji řešíme jednáním se zástupci firmy i oddělením Policie ČR. Statický posudek, který zpracoval Ing. Cikán, říká, že statika mostu je porušena a provizorním řešením by mohlo být ocelové podepření. Funkčnost mostu nechceme řešit provizorně, ale komplexně. Provizorní řešení vyžaduje drahý projekt, tuny železa a ve svém důsledku způsobí zmenšení průtoku pod mostem, což nemůžeme dopustit.

V této době se nám podařilo konečně zajistit odpovídající odbornou firmu VALBEK, která

zpracuje projekt rekonstrukce stavby. Z projektu vyplyne cena, která zajisté bude pro rozpočet města značným zatížením. Dne 16.3.2017 rada města odsouhlasila cenový návrh firmy VALBEK na zpracování diagnostiky mostu a studii rekonstrukce (ne projekt) za více než 270 tis. Kč.

Nyní k umístění značky. Po mnohých jednáních s firmou a ujištění vedoucích pracovníků, že budou domluvy respektovat i při vědomí skutečnosti kolik firma nabízí pracovních příležitostí našim občanům, byla značka umístěna do míst, kde se nachází. Není problémem vyslyšet žádost podepsaných občanů a po projednání s dotčenými orgány přemístit značku před most. Jenom upozorňujeme, že v důsledku uvedeného posunu značky bude značně ztíženo žití občanů, bydlících za mostem, v důsledku zákazu vjezdu popelářů, nákladů s uhlím, dřívím, stavebním materiálem apod. Očekáváme stanovisko osadního výboru k výše uvedenému. K vyjádření JUDr. Stanislava Křečka. Pan doktor samozřejmě něco napsat musel, když byl osloven. Otázkou je, který stavební úřad pochybil. Zda ten, který v roce 1949 povolil výstavbu malé továrny nebo ty další. Stávající stavební úřad nepochybil, což dokládá přiložené „Dopravně-inženýrské posouzení" zpracované ČVUT - fakultou dopravní".

Tolik k Vašemu dopisu ze dne 22.2.2017.

Nyní k nemenšímu problému, který způsobují občané Starého Rožmitálu (zvláště bydlící za mostem) městu, jmenovitě středisku vodního hospodářství. Na přiložených fotografiích je zřetelné, jak se chovají ke kanalizační síti. Z kanalizace si dělají odpadiště hadrů, hygienických potřeb apod. Žádáme osadní výbor, aby vysvětlil občanům, že podobné odpady patří do sběrného dvora nebo do popelnice. Možná by pomohlo předat každému uživateli kanalizační sítě ústící do čerpací stanice přiložené fotografie, aby pochopili, že ztěžují práci našim pracovníkům a současně navyšují náklady střediska vodního hospodářství, což přinese zvýšení cen stočného pro všechny.

S pozdravem

Ing. Josef Vondrášek

starosta města

Příloha:

Dopravně - inženýrské posouzení ČVUT

Fotodokumentace - přečerpávací kanalizační jednotka

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode