Vznik CHKO Brdy aneb Jaký úkol plnil ministr obrany

25.11.2015 06:01

Přinášíme v doslovném znění článek poslance Parlamentu České republiky a starosty Rožmitálu pod Třemšínem Ing. Josefa Vondráška, který byl pod shora uvedeným titulkem zveřejněn v deníku Haló noviny  16. listopadu 2015. Doplňujeme tak naši včerejší zprávu o pondělním semináři o CHKO Brdy i zprávu Bude církev restituovat v CHKO Brdy?, která v našich Novinkách vyšla 23. listopadu.

„Likvidaci Vojenského újezdu Brdy prakticky započali sociální demokraté osobou ministra Tvrdíka. Ten zrušil dva ze tří vojenských útvarů na hranicích VÚ, Strašice a Rožmitál pod Třemšínem. Ponechal pouze vojenský útvar v Jincích.

Když přišlo období vlády ODS a spol., vymyslel ministr obrany Vondra (a další) přesunutí amerického radaru do Brd. Po značném odporu hlavně středočeských obcí a za podpory široké veřejnosti z celé republiky byla jeho snaha anulována. Pan ministr vymyslel pomstu. Omezil výcvik v daném prostoru a nastoupila svoji cestu nehorázná lež, kterou bylo tvrzení, že zrušením VÚ Brdy Armáda ČR a potažmo státní rozpočet ušetří sedmdesát milionů korun ročně. Kde se tato suma vzala, těžko říci. Roční rozpočet újezdního úřadu v Jincích se pohyboval okolo sedmi milionů korun!

Zájem o využívání vojenského prostoru měli Holanďané, Francouzi, Číňané atd. Ani to pana ministra od své snahy neodradilo. Tzv. Optimalizace počtu a rozlohy vojenských újezdů spočívala ve změně hranic Vojenského újezdu Boletice (Jihočeský kraj), Vojenského újezdu Březina (Jihomoravský kraj), Vojenského újezdu Hradiště (Karlovarský kraj), Vojenského újezdu Libavá (Olomoucký kraj) a úplné zrušení Vojenského újezdu Brdy. Proč padl los právě na Brdy, když původně MO navrhovalo zrušit VÚ Hradiště, je otázkou. Nečasova vláda schválila optimalizaci vojenských újezdů usnesením č. 10 dne 4. ledna 2012. Ministerstvo životního prostředí vypracovalo v únoru 2012 Návrh na vyhlášení CHKO Brdy. Území Vojenského újezdu Brdy, které bylo součástí Středočeského kraje, bylo rozděleno na území kraje Středočeského a Plzeňského, do katastrů obcí na základě původního stavu před vznikem VÚ v roce 1949. Původní hranice ale nebyla vůbec respektována například v případě zaniklé obce Záběhlá, která historicky patřila středočeské obci Věšín a nyní byla přiřazena k západočeské obci Strašice. Jde o velmi lukrativní oblast v okolí Padrťských rybníků.

Vláda ODS a spol. byla vystřídána vládou ČSSD a spol. Křeslo ministra obrany obsadilo hnutí ANO. Hnutí, které šlo do voleb s heslem »Napravíme všechny nesmysly, které napáchala předchozí vláda«. K našemu překvapení ministr Stropnický nic nenapravoval, uchopil nesmysl Vondry a po několika staženích materiálu z jednání v PS PČR dosáhl zrušení VÚ Brdy. Středočeši byli proti, Plzeňský kraj to přivítal. Vyvstává jasná otázka: čí úkol Stropnický plnil, jaké úmysly s bývalým VÚ Brdy má pan Babiš?

Území výcvikového prostoru svojí přírodní kvalitou nesplňovalo podmínky pro CHKO. Proto došlo ke spojení s přírodními parky Třemšín a Brdy. Tím byla naplněna požadovaná kritéria pro možnost vyhlášení CHKO. V části CHKO bude probíhat výcvik příslušníků Vojenského útvaru Jince. Území, kde byly dopadové plochy a jsou speciální objekty, budou nepřístupná (kdo to ohlídá?).

Hlavním důvodem boje valné většiny středočeských starostů za zachování vojenského újezdu byla snaha uchránit zcela výjimečnou lokalitu nedotčené přírody uprostřed naší republiky. Vojenský újezd Brdy má celkovou rozlohu 26 009 ha, jsou zde rozsáhlá vřesoviště, vyskytuje se tady řada chráněných rostlin i živočichů. Činnost armády, která přispívala k zachování tohoto rázu krajiny, nebude v budoucnu možné plnohodnotně nahradit a biologicky nejhodnotnější území zarostou náletovými dřevinami, čímž dojde k jejich znehodnocení. Otázkou je pyrotechnická očista celého prostoru. Vezmeme-li v úvahu, že v některých částech újezdu se střílí od dvacátých let minulého století, je úplné vyčištění od munice zcela nereálné. Zajímavé je, že pyrotechnická očista probíhala už dávno předtím, než bylo o zrušení rozhodnuto.

Obáváme se samozřejmě nežádoucí výstavby. Není pravda, že zřízením CHKO se výstavbě zabrání. Podle zákona není výstavba v CHKO možná jen v I. zóně ochrany, která zabírá pouze 3,7 procenta rozlohy. O využití území budou rozhodovat i obce, do jejichž katastrů byl VÚ rozdělen, ve svých územních plánech.

Velice výjimečný je tento prostor svými zásobami pitné vody. Těžko si představit, že čím dál vzácnější pitná voda bude sloužit k zasněžování vybudovaných sjezdovek.

Kladem vyhlášení CHKO je především vyšší ochrana »zlatonosné« Petráškovy hory u Vacíkova před zájemci o průzkum a těžbu v této oblasti. Určitě dojde k nárůstu (alespoň v několika následujících letech) návštěvníků Brd, což může mít negativní dopady na zachovalou přírodu. Zvýšení poptávky po službách (hlavně občerstvení) se projeví jen v obcích ležících na hranicích bývalého VÚ. Samostatnou otázkou je, jak dopadne žádost církve o vydání pozemků.

V současné době stát ve VÚ Brdy drancuje lesy na pozemcích, které dříve patřily církvi. Církev požádala o vynětí jejích pozemků z budoucího CHKO, Česká televize informovala o tom, že složitější případy církevních restitucí nebudou vyřízeny do konce roku 2015. Právě termín vyřízení žádosti o navrácení církevních pozemků ve VÚ Brdy je rozhodující pro právní postavení dotčených pozemků a ovlivňuje zásadně výsledek celého procesu. V roce 1949 přišla katolická církev na území nynějšího VÚ Brdy o pozemky v hodnotě stovek milionů korun bez náhrady. V roce 2012 byl přijat zákon č. 428/2012 Sb., o církevních restitucích, který řeší navrácení majetku církvím a za majetek, který nelze vrátit, byla stanovena finanční náhrada. Jelikož zákon není výčtový, lze o jednotlivých případech licitovat. Církevní subjekty měly na podání výzev k vydání majetku rok 2013. Katolická církev tak v souladu se zákonem učinila a žádost o pozemky ve VÚ Brdy podala.

Podle zákona měly být dohody uzavřeny do půl roku od podání výzvy. V tomto případě byl teoreticky nejzazší termín 30. červen 2014. Evidentně se zde tak nestalo. Nutno ještě konstatovat, že v té době nebyl schválen ani zákon, který ruší VÚ Brdy a jenž nabude účinnosti až od 1. ledna 2016. Pokud se žádost o vydání pozemků ve VÚ Brdy vyřeší do 31. prosince 2015, což vyžaduje zákon, bude církev se svou žádostí neúspěšná. Tyto pozemky do té doby chrání ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 428/2012 Sb., protože mají statut objektů důležitých pro obranu státu (ODOS), a proto nemohou být vydány a zůstanou v majetku státu. Pokud bude žádost řešena až po 1. lednu 2016, církev uspěje, neboť zrušením VÚ Brdy zmíněné pozemky statut ODOS ztratí a budou právně volné. Stát je vydá buď dobrovolně, nebo zcela jistě po soudních sporech. Obhajoba, že stát utrpěl újmu vlastním porušením zákona, nemůže fungovat. Rozhodný stav ve věci je stav v době rozhodnutí o vydání, a ne v době podání žádosti. Po zjednodušení můžeme konstatovat, že druhá varianta přinese církvi jak finanční, tak naturální náhradu současně, což jsou pro stát dvojnásobné náklady. Vyvstává otázka, kdo by byl v tomto případě za tak ohromnou škodu přímo zodpovědný.

Pokud jde o budoucnost, žádného jednání se starosty se nezúčastnil ministr vnitra, a tak se neví, jak bude zabezpečena požární ochrana celého prostoru, zda bude posílena policie po celém obvodu zrušeného VÚ apod. Těžké je také říci, kolik finančních prostředků dostane správa CHKO na svoji činnost. Ministři Stropnický a Brabec na tuto otázku shodně odpověděli, že pan Babiš moc peněz dát nechce. Jsou tu ještě ale náklady na pyrotechnickou očistu. Pokud se provede, jak bylo naplánováno, zatíží se státní rozpočet o nemalou finanční částku.

Josef VONDRÁŠEK, poslanec (KSČM)

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode