150 cvokařů založilo družstvo

(Seriál vycházel v Novinkách na sedm pokračování v únoru 2019)

Začátkem roku 1919 založilo na 150 cvokařů České družstvo pro výrobu cvočků a hřebů v Rožmitále se sídlem ve Starém Rožmitále, které se však udrželo jen necelé čtyři roky. Než se ale dozvíme, co vedlo naše předky před sto lety k ustavení družstva, když ve vedlejším Věšíně už existovalo cvokařské výrobní družstvo 27 let, podívejme se, jaké byly v poválečné době společenské a politické poměry.

 „Nouze a mizerné zásobování neklesaly ještě ani půl roku po konci války“, popisuje situaci historik Jan Čurda, „a davy hladových lidí se valily ulicemi měst. Rabovaly obchody a zabíraly byty boháčů. Návrat demobilizovaných vojáků prudce zvedl nezaměstnanost, ale podpora v nezaměstnanosti ihned zavedená novým státem, byla na hranici možného přežití. Pracovní morálka klesala, naopak strmě stoupaly ceny věcí nezbytných k životu, především potravin.“

Nejakutnějším sociálním problémem právě zrozeného státu byla zásobovací krize u potravin a paliv. Na konci války přestal fungovat přídělový systém zásobování obyvatelstva, zásoby potravin byly odváženy do jiných částí monarchie nebo vyčerpány a na černém trhu nastal dramatický vzestup cen. Navíc epidemie „španělské“ chřipky, která propukla koncem roku 1918 a kulminovala během roku 1919, přinesla smrt tisícům lidí. S hladovou kalamitou v průběhu války a po jejím skončení souviselo rozšíření epidemií a vysoká úmrtnost.

 

Pohled na kostel ve Starém Rožmitálu od jihu ve 20. letech 20. století

 

Rusland od splavu za mlýnem ze stejné doby. Oba snímky pořídil Václav Matoušek. 

 

Závažným sociálním problémem poválečné éry byla rovněž nezaměstnanost, která se stupňovala návratem vojáků a legionářů. Exploze nezaměstnanosti si již v prosinci 1918 vynutila uzákonění státních podpor v nezaměstnanosti, které se ale vyhnuly domáckým dělníkům a cvokařům. Podporu pobírala po dobu dvou měsíců jen asi polovina pojištěných nezaměstnaných, kteří byli existenčně odkázáni na mzdu či plat. Výše podpory byla stejně na úrovni almužny (0,60 až 5 Kč denně, demobilizovaní muži 4 Kč denně).

Během roku 1919 dosahovala průměrná denní mzda pojištěného dělníka 11,27 Kč a byla 3,7krát vyšší než v roce 1913. Naproti tomu index úředních cen 38 základních druhů spotřebního zboží se zvýšil v tomto období téměř desetkrát. Kupní síla dělnické mzdy dosahovala v roce 1919 jen kolem 35% předválečné úrovně. A kdybychom dělnickou mzdu poměřovaly s cenami na černém trhu, byl by výsledek neuvěřitelný. V květnu roku 1919 vyvrcholily hladové bouře.

Na Rožmitálsku zbylo z odhadovaného jednoho tisíce cvokařů během války jen pár stovek. Ti, co zůstali, byli přesvědčeni, že ruční kované výrobky budou mít stále budoucnost. I když už nebude tolik piflů a šerek do vojenských bagančat, tak určitě je budou potřebovat horalé. I když běžné hřebíky už zvládly vyrobit hřebíkovací stroje, tak určitě nezvládnou hrubé hřeby, kramle, panty, skoby nebo závěsy.

 

Cvokaři před veřtatem v domě č. p. 74 (dnes Cvokařské muzeum) ve Starém Rožmitále v roce 1914

 

Cvokaři za 1. světové války patrně v továrně Ferrum v Rožmitále

 

Na začátku roku 1919 tedy založilo na 150 cvokařů České družstvo pro výrobu cvočků a hřebů v Rožmitále se sídlem ve Starém Rožmitále. Jeho předsedou se stal čtyřiadvacetiletý František Fous a výkonným ředitelem bývalý skupovatel (obchodník) Karel Blažek, oba z Věšína. 

Rožmitálští družstevníci jako by předvídali zákon č. 29/1920, který uložil ministerstvu obchodu, veřejných prací a sociální péče, aby „za účelem vymanění domácké práce z rukou soukromopodnikatelských vykořisťovatelů podporovalo mravně i hmotně tvoření výrobních družstev“.

Nabízí se otázka, proč bylo družstvo založeno, když ve dva kilometry vzdáleném Věšíně existovalo družstvo cvokařů už dvacet sedm let. A navíc v době, kdy po válce prudce poklesla poptávka po cvokařských výrobcích. Věšínské družstvo na tom bylo v této době tak špatně, že si u záložny ve Věšíně bralo půjčky na výplaty alespoň pro ty dělníky, kteří měli cvokařinu jako jediné zaměstnání a byli na ní závislí.

Že by rožmitálské družstvo chtělo konkurenčně poškodit věšínské, které se zmítalo ve finančních problémech? Vždyť u rožmitálských bylo i třináct cvokařů z Věšína včetně jeho předsedy a ředitele?

Opak je pravdou. Pro postoj nového výrobního družstva k družstvu ve Věšíně byla charakteristická snaha, aby se mu nestalo konkurentem. Vždyť by tím škodil cvokař cvokaři, soused sousedovi. A proto hned po založení nabídlo věšínskému kolektivu spolupráci ve sféře obchodní, úvěrové i organizační.

 

Cvokaři z Brettlova veřtatu na Zalánech (pozdější doba)

 

Cvokařská dílna Františka Blažka ve Věšíně v roce 1916

 

Diplomantka Jindřiška Králová našla na konci 70. let v archivu nástupnického věšínského družstva Kovo protokol z mimořádné valné hromady, která se konala 13. dubna 1919. V zápise se píše:

„České družstvo pro výrobu cvočků v Rožmitále přípisem svým ze dne 30.3.1919 žádá o navázání obchodních styků ohledně společného postupu v prodeji a nabídkách tak, aby obě korporace stály samostatně vedle sebe. Usneseno:

1. Rožmitálské družstvo se zavazuje vůči věšínskému družstvu a naopak, že ceny hřebíků budou dodržovat stejnoměrně v obchodě pro obchodníky a prodávati budou za stejných podmínek obchodních.

2. Jednotlivé korporace se zavazují vůči sobě solidárně, že nebudou obchodníkům, kteří zaměstnávají současné dělníky v našem odboru, respektive, kteří zaměstnávali tyto v době dřívější, vůbec své výrobky prodávati.

3. V případě, že jedna korporace od druhé by potřebovala určité druhy, zavazují se vůči sobě, že tyto sobě ze skladu dodají s 10% obchodní srážkou z ceníků obchodníkům.

4. Obě korporace učinily společný postup ohledně státní garancie a před zakročením žádosti uvede každá korporace obnos, jež žádá, jeho výši, aby garancii stát zaručil pro každou korporaci samostatně.

5. Postup další činnosti musí býti společný a obě korporace mají práva oboustranně nahlédnouti do obchodních knih, zdali podmínky jsou dodržovány.“

Nové starorožmitálské družstvo zvolilo stejný obchodní model jako věšínské a drželo stejné výkupní a prodejní ceny. V poválečné nuzné době především nahradilo skupovatele neboli překupníky a o jejich zisk se po odečtení nákladů družstevníci rozdělili.

 

Cvokaři Starého Rožmitálu na společné fotografii v roce 1915

 

Cvokaři nesoucí své výrobky k překupníkovi (pozdější ilustrační fotografie)

 

Nyní samo družstvo pro své dělníky nakupovalo za výhodnější ceny koks do výhní a železo na zpracování, vždy v sobotu přebíralo od cvokařů výrobky a vyplácelo jim zálohy. Výroba šerek podstatně ubyla, zato hřebíky a jiné drobné kované zboží šlo ještě na odbyt.

Výrobní postup ve veřtatech i způsob obchodu s výrobky zůstal i po válce stejný jako před deseti či sto lety.  Jedinými novinkami bylo povinné pojištění dělníků a povinnost vést dodávkové knížky.

Družstvo mělo vlastní tažné koně, jež také někdy půjčovalo místním dobrovolným hasičům jako přípřež ke stříkačce. Cvokaři ze Starého Rožmitálu spolupracovali ve výrobě nejen s věšínským družstvem, ale také s cvokařskými družstvy v Hostomicích a v Mýtě, a navzájem si vypomáhali při kompletaci dodávek zákazníkům.

Družstvo si první rok vedlo velmi dobře. A to až do března roku 1920, kdy z nádraží v Březnici odeslalo čtyři železniční vagony výrobků údajně na Dálný východ. To asi byla ona zásilka, o které se mnohem později vypravovalo, že vedla k zániku družstva.

V roce 1968 napsali pro rožmitálskou kroniku bratři Josef a Adolf Kulovaný, kterým však v roce 1920 bylo jedenáct a dva roky, že „družstvo velmi dobře prosperovalo až do odeslání několikavagonové zásilky výrobků do Itálie přepravované přes Jaderské moře, kdy se celá zásilka potopila. Jelikož družstvo ručilo za zboží až na místo určení, už se pak z této pohromy nevzpamatovalo a zaniklo.“

 

Cvokaři při práci

 

Jejich pracovní nářadí (exponát Cvokařského muzea)

 

Zboží určitě nebylo určeno pro Itálii, ale v tradičním rakousko-uherském přístavu Terstu, který byl po válce v září 1919 vítěznými mocnostmi připojen k Itálii, bylo jen přeloženo ze železnice na loď. A ta se potopila. Ve vzpomínkách bratří Kulovaných navíc není uvedeno ani přibližné datum, kdy se tak stalo.

Domněnku, že to bylo právě jaro roku 1920, které rozhodlo o dalším osudu družstva, však potvrzuje skutečnost, že z původních asi šesti funkcionářů při zakládání družstva, tzv. závodního personálu, kterým bylo vypláceno služné, zůstal postupně do roku 1921 jediný, a tím byl Josef Kulovaný ze Starého Rožmitálu č. p. 74. Sám sháněl materiál, sám převážel pro cvokaře hotovost ze záložny a společně s Františkem Leitermanem a Petrem Karfiolem po dvanáctidenní inventuře na podzim roku 1923 družstvo likvidoval. Tohoto roku 3. prosince České družstvo pro výrobu cvočků a hřebů v Rožmitále oficiálně skončilo.

František Fous, Petr Karfiol a další cvokaři se však družstevního podnikání nevzdali. Ještě v roce 1923 založili ve Starém Rožmitále Cvočkařské družstvo pro Rožmitál a okolí, které mělo sídlo ve stavení č. p. 41 v současné Rybově ulici. V družstvu však pracovalo jen asi 25 cvokařů a celá léta se pohybovalo na pokraji zániku. Nakonec během druhé světové války dožívalo bez jakékoli činnosti v kolně ve Starém Rožmitálu č. p. 63 u zakladatele Františka Fouse.

Materiál byl zpracován podle knihy Cvokaři, jejíž poslední výtisky lze ještě zakoupit, viz https://www.staryrozmital.cz/nabidka-knih/cvokari/

 

V cvokařském veřtatu (pozdější doba)

 

Členové Českého družstva pro výrobu cvočků a hřebů v Rožmitále se sídlem ve Starém Rožmitále v roce 1919

Jméno                                                                        Adresa         Narozen

Běhounek Alois                                                          Buková 32      1885

Beran František                                                         Buková 74      1884

Blažek Josef                                                              Zalány 95       1899

Blažek Karel                                                              Zalány 95       1899

Bouček Josef                                                             Buková 33      1858

Bouše Václav                                                             Nepomuk 6     1891

Brda Josef                                                                 Věšín 100       1898

Brettl František                                                         Zalány 11        1874

Brettl Antonín                                                           Zalány 91        1888

Brettl František                                                         Nepomuk 10   1875

Brettl František                                                         Nepomuk 72   1887

Brettl Jan                                                                  Nepomuk 72   1865

Brettl Josef                                                               Nepomuk 67   1885

Brettl Karel                                                               Zalány 11        1902

Brettl Václav                                                             Nepomuk 30   1876

Částka Josef                                                              Buková 83      1895

Čejka František                                                          Buková 45      1880

Čejka Řehoř                                                               Buková 48      1873

Drechsler Karel                                                          Buková 38      1889

Drechsler Karel                                                          Zalány 8         1884

Drechsler Vojtěch                                                      Buková 63      1887

Fábera Alois                                                              Kolvín 70        1904

Feld Vojtěch                                                              StR 62            1899

Flemr Josef                                                    Starý Rožmitál 67       1870

Fous František                                               Starý Rožmitál 63       1886

Fous František                                                           Nepomuk 66   1886

Fous František                                                           Věšín 117       1893

Fučík Jaroslav                                                            Hutě 41         1902

Hájek František                                                         Hutě 4            1886

Hajer Leopold                                                           Buková 38      1899

Hála Jan                                                                    Buková 22      1882

Hála Václav                                                               Nepomuk 29   1901

Ház František                                                            Nepomuk 7     1888

Ház František                                                            Nepomuk 33

Ház Vojtěch                                                              Nepomuk 33

Hradský Jan                                                              Věšín 124       1902

Homulka Karel                                               Starý Rožmitál 38      1884

Hudeček Josef                                               Starý Rožmitál 66      1899

Hutr Václav                                                               Hutě 4           1876

Jedlička František                                          Starý Rožmitál 99      1876

Jedlička František                                          Starý Rožmitál 99      1901

Jeníček František                                                       Věšín 55        1902

Jeníček František                                                       Věšín 162      1876

Jeníček Josef                                                              Věšín 55       1878

Kala František                                               Starý Rožmitál 88       1885

Kala Josef                                                      Starý Rožmitál 9        1899

Kala Josef                                                                  Hutě 13         1897

Kala Václav                                                               Věšín 28         1898

Kala Vojtěch                                                  Starý Rožmitál 6        1886

Karfiol Petr                                                                Buková 85     1883

Kašpárek František                                                    Buková 45      1883

Kašpárek Josef                                                          Buková 39      1889

Kodat František                                                         Buková 67      1900

Kolešovský František                                                  Buková 85      1898

Kořán Jan                                                                  Věšín 107       1874

Kotrbatý František                                                    Buková 42       1882

Kresl Alois                                                                 Zalány 35       1871

Kresl Emil                                                                 Nepomuk 26   1875

Kresl František                                                          Buková 44      1883

Kříž Alois                                                      Starý Rožmitál 81       1899

Kučera Jan                                                   Starý Rožmitál 55        1888

Kulovaný Alois                                              Starý Rožmitál 12        1882

Kulovaný František                                       Starý Rožmitál 110      1882

Kulovaný Josef                                              Starý Rožmitál 74       1878

Kusbach František                                         Starý Rožmitál           1890

Květoň Emanuel                                                        Hutě 34         1881

Květoň František                                           Starý Rožmitál 15       1879

Květoň Jan                                                               Nepomuk 34   1887

Květoň Václav                                                          Hutě               1897

Leiterman Alois                                             Starý Rožmitál 36       1904

Leiterman Alois                                                         Nepomuk 21   1893

Leiterman František                                       Starý Rožmitál 46      1873

Leiterman František                                       Starý Rožmitál 36      1875

Leiterman František                                       Starý Rožmitál 36      1902

Leiterman Josef                                             Starý Rožmitál 46      1892

Leiterman Josef                                                        Zalány 19       1891

Mařík František                                                         Zalány 108      1904

Matějka František                                                      Buková 1        1888

Matějka Josef                                                            Nepomuk 30   1893

Matějka Josef                                                            Věšín 30         1884

Matějka Josef                                                            Věšín 22         1890

Matějka Václav                                                          Věšín 22         1900

Milec Emanuel                                                Starý Rožmitál 22      1903

Milec František                                                         Hutě 10           1859

Milec František                                                         Hutě 10           1887

Milec František                                              Starý Rožmitál 22       1901

Milec Karel                                                               Hutě 3            1890

Němec Václav                                                           Buková 81       1884

Pechar Josef                                                   Starý Rožmitál 72      1900

Pešice Václav                                                  Starý Rožmitál 71      1898

Podlena Václav                                               Starý Rožmitál 66      1867

Podlešák Melichar                                                    Bezděkov 49     1899

Polák Bedřich                                                 Starý Rožmitál 78      1904

Polák František                                                          Buková 7        1884

Polák Jan                                                                   Buková 55      1859

Polák Jan                                                                   Sedlice 15      1893

Polák Josef                                                                Buková 58      1885

Polák Karel                                                                Buková 21       1899

Polák Václav                                                   Starý Rožmitál 78       1899

Polák Václav                                                            Nepomuk 32      1891

Rom František                                                           Zalány 4          1899

Rom František                                                           Nepomuk 65    1858

Rom Nemesius                                                          Buková 70        1888

Rom Josef                                                                  Nepomuk 5     1860

Sadílek František                                                       Buková 46      1898

Sadílek Václav                                                          Hutě 38           1894

Skuhravý Jan                                                   Starý Rožmitál 102    1866

Sládek František                                                        Nepomuk 31   1899

Sládek Jan                                                                 Zalány 85       1873

Sládek Josef                                                              Nepomuk 31   1895

Stupka František                                                        Hutě 8            1876

Stupka František                                                        Hutě 40          1895

Stupka František                                                        Věšín 111       1885

Stupka Josef                                                              Hutě 1           1890

Stupka Karel                                                              Hutě 46         1904

Svatoň Bohumil                                                Starý Rožmitál 17     1904

Svatoň Petr                                                      Starý Rožmitál 17     1894

Sýkora František                                                        Hutě 45          1872

Sýkora František                                                        Hutě 45          1897

Sýkora Josef                                                              Buková 43       1874

Sýkora Josef                                                              Buková 43       1903

Šmíd Karel                                                       Starý Rožmitál 13      1902

Šmíd Karel                                                       Starý Rožmitál 14      1878

Šourek Alois                                                              Zalány 55        1897

Šourek František                                                        Zalány 55        1891

Šourek František                                              Starý Rožmitál 64      1901

Šourek František                                                        Voltuš 16         1878

Šourek Josef                                                              Buková 25       1891

Tichý Karel                                                     Starý Rožmitál 78       1890

Trčka Václav                                                             Hutě 20           1885

Ureš František                                                           Buková 62       1902

Ureš Jaroslav                                                            Buková 58        1877

Vacek Antonín                                                          Buková 39         1873

Vacek Antonín                                                          Buková 39         1901

Vacek Antonín                                                          Nepomuk 30     1899

Vacek František                                                         Nepomuk 33    1868

Vacek František                                                         Nepomuk 71    1881

Vacek Jan                                                                  Nepomuk 71   1901

Vacek Josef                                                               Nepomuk 71   1884

Vacek Karel                                                               Hutě 9            1903

Vacek Václav                                                            Nepomuk 71     1886

Vacek Václav                                                            Nepomuk 28    1865

Valenta Václav                                                          Buková 40       1884

Veinfurtr František                                                    Nepomuk 97    1886

Veinfurtr Josef                                                          Nepomuk 30    1890

Veinfurtr Josef                                                          Nepomuk 23    1892

Veinfurtr Karel                                                          Nepomuk 67    1902

Viktora Jan                                                               Zalány 57        1905

Vodička Karel                                                           Nepomuk 69     1879

Vondrášek František                                       Starý Rožmitál 5         1898

Voříšek Josef                                                             Buková 20       1902

Zeman Karel                                                              Věšín 130        1884


 


 


 


  


 


 

 

Kontakt

Cvokařské muzeum

jindrich.jirasek@email.cz

Alej Johanky z Rožmitálu 74
262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode